Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kề nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kề nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

A. Địa chỉ

B. Option

C. Vùng kiểm soát lỗi

D. Header

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kề nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kề nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

A. Địa chỉ

B. Option

C. Vùng kiểm soát lỗi

D. Header

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: