Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản?

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản?

A. Shift+Home

B. Atl+Home

C. Ctrl+Home

D. Ctrl+Alt+Home

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng