Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

A. Portrait

B. Right

C. Left

D. Landscape

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng