Hàm Confirm được sử dụng để xác nhận hoàn tất một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

Hàm Confirm được sử dụng để xác nhận hoàn tất một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

A. Connect

B. Indication

C. Response

D. Request

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: