Thẻ: Tin học

<?php

<?php define(“x”, “5”); $x = x + 10; echo x; ?> Kết quả của script là gì? A. Error  B. 15 C. 10 D. 5 Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng

<?php

<?php $x = array( “aaa”, “ttt”, “www”, “ttt”, “yyy”, “tttt” ); $y = array_count_values($x); echo $y[ttt]; Đoạn code sau đây phát sinh ra kết quả gì A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng