Giải thông (bandwidth) của đường truyền vật lý là gì?

Giải thông (bandwidth) của đường truyền vật lý là gì?

A. Độ suy yếu của tín hiệu trên đường truyền

B. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền đó, tính bằng Mbps

C. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền đó, tính bằng bps

D. Phạm vi tần số mà nó có thể đáp ứng được

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: