Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

A. Tạo đường tắt để truy cập nhanh

B. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

C. Đóng các cửa sổ đang mở

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng