Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

A. Dữ liệu khi xuống đến tầng N-1 sẻ được thêm phần thông tin điều khiển của tầng N-1 để tạo thành một đơn vị dữ liệu của tầng N-1

B. Ở hệ thống nhận, khi qua mỗi tầng, phần thông tin điều khiển tương ứng sẻ được phân tích và cắt bỏ trước khi chuyển lên tầng trên

C. Không có sự thêm vào và bớt đi thông tin trong quá trình truyền tin

D. Ở hệ thống gởi, dữ liệu khi đi qua các tầng sẽ ðýợc chia thành các gói nhỏ hơn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

A. Toàn bộ dữ liệu tầng trên sẽ trở thành một đơn vị dữ liệu của tầng dưới

B. Phần thông tin điều khiển của mỗi tầng sẽ được thêm vào cuối đơn vị dữ liệu

C. Sau khi xử lý, tầng dưới sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu lên tầng trên

D. Sau khi xử lý, tầng trên sẽ chuyển đơn vị dữ liệu của mình xuống tầng dưới

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: