Nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt kế toán phản ánh:

Nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 111/ Có TK 461

B. Nợ TK 111/ Có TK 462

C. Nợ TK 111/ Có TK 411

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng