Khi chuyển nguồn kinh phí dự án thành nguồn kinh phí hoạt động thì kê toán còn phải ghi: 

Khi chuyển nguồn kinh phí dự án thành nguồn kinh phí hoạt động thì kê toán còn phải ghi: 

A. Nợ TK 008

B. Có TK 009

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng