Thẻ: Học kế toán

Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh:

Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh: A. Nợ TK 336/ Có TK 112; Có TK 008 B. Nợ TK 336/ Có TK 461 C. Nợ TK 312/ Có TK 112  D. Nợ TK 336/ Có TK 461 ; Có TK […]

Vay ngắn hạn mua nguyên vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh:

Vay ngắn hạn mua nguyên vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh: A. Nợ TK 152,133/ Có TK 311 B. Nợ TK 152, 3113/ Có TK 311 C. Nợ TK 152, 133/ Có TK 3312 D. Tất cả đều sai Hướng dẫn Chọn C là […]

Khi nhận được thĩng báo về nguồn kinh phí dự toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán ghi nhận ở:

Khi nhận được thĩng báo về nguồn kinh phí dự toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán ghi nhận ở: A. Tài khoản 008 B. Tài khoản 009 C. Tài khoản 004 D. Tự mở tài khoản riêng để theo dõi Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Khi thu được các khoản đã thu hộ, hoặc đã chi hộ cho cấp dưới kế toán phản ánh:

Khi thu được các khoản đã thu hộ, hoặc đã chi hộ cho cấp dưới kế toán phản ánh: A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 342 B. Nợ TK 111,112/ Có TK 441 C. Nợ TK 111,112/ Có TK 462 D. Tất cả đều đúng Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng