Nguồn kinh phi hoạt động vào cuối năm được xử lý: 

Nguồn kinh phi hoạt động vào cuối năm được xử lý: 

A. Nợ TK 4612 / Có TK 4611

B. Nợ TK 4612/ Có TK 6612

C. Nợ TK 4612 / Có TK 4613

D. Nợ TK 4611/ Có TK 4612 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng