Tài khoản 008 sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp:

Tài khoản 008 sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng