Khi quyết toán chi hoạt động để ghi giảm nguồn kinh phi kế toán phản ánh:

Khi quyết toán chi hoạt động để ghi giảm nguồn kinh phi kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 4612/ Có TK 6612

B. Nợ TK 4612/ Có TK 6611

C. Nợ TK 4611/ Có TK 4612 và Nợ TK 6611/ Có TK 6612

D. Nợ TK 4611/ Có TK 6611 và Có TK 008 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng