Mã 404 trong thông điệp trả lời từWeb server cho Web cllient có ý nghĩa?

Mã 404 trong thông điệp trả lời từWeb server cho Web cllient có ý nghĩa? A. Đối tượng client yêu cầu không có B. Server không hiểu yêu cầu của client C. Không có câu trả lời nào đúng D. Yêu cầu của Client không hợp lệ Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Trong các cơ chế sau đây, cơ chế nào được sử dụng để cài đặt Web cache?

Trong các cơ chế sau đây, cơ chế nào được sử dụng để cài đặt Web cache? A. Kiểm chứng và Mã kiểm chứng 401 Authorization require  B. Trường tiêu đề “Last-Modified” và “IfModified-Since” C. Phương thức yêu cầu POST D. A và B  Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng