Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Trên Bảng CĐ tài khoản, tổng dư Nợ đầu kỳ phải bằng Tổng dư Có đầu kỳ B. Trên Bảng CĐ tài khoản, tổng dư Nợ đầu kỳ phải bằng Tổng dư Nợ cuối kỳ C. Trên Bảng CĐ tài khoản, tổng dư Nợ đầu kỳ phải bằng Tổng […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Cột “Số hiệu tài khoản” trên Bảng CĐ tài khoản được ghi theo quy định của đơn vị B. Cột “Số hiệu tài khoản” trên Bảng CĐ tài khoản được ghi không theo nguyên tắc nào C. Cột “Số hiệu tài khoản” trên Bảng CĐ tài khoản được ghi […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Để phản ánh số thu sự nghiệp kế toán sử dụng chứng từ là Hóa đơn bán hàng B. Để phản ánh số thu sự nghiệp kế toán sử dụng chứng từ là Biên lai, Phiếu thu C. Để phản ánh số thu sự nghiệp kế toán sử dụng […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số tiền thu phí được bổ sung kinh phí hoạt động được định khoản: Nợ TK 5111/Có TK 461 B. Số tiền thu phí được bổ sung kinh phí hoạt động được định khoản: Nợ TK 3111/Có TK 461 C. Số tiền thu phí được bổ sung kinh phí […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Nghiệp vụ xuất vật để sản xuất sản phẩm được định khoản: Nợ TK 531/Có TK 152 B. Nghiệp vụ xuất vật để sản xuất sản phẩm được định khoản: Nợ TK 631/Có TK 152 C. Nghiệp vụ xuất vật để sản xuất sản phẩm được định khoản: Nợ […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số tiền phải trả cho cộng tác viên dự án được ghi vào bên Nợ TK 661 B. Số tiền phải trả cho cộng tác viên dự án được ghi vào bên Nợ TK 461 C. Số tiền phải trả cho cộng tác viên dự án được ghi vào […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Tiền chi dùng cho hội nghị chuyên môn được tính vào Chi sản xuất kinh doanh B. Tiền chi dùng cho hội nghị chuyên môn được tính vào Chi dự án C. Tiền chi dùng cho hội nghị chuyên môn được tính vào Chi theo Đ ĐH của NN […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ (VAT theo PP khấu trừ) được ghi theo giá bán chưa có VAT B. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ (VAT theo PP khấu trừ) được ghi theo giá mua chưa có VAT C. Doanh thu tiêu thụ sản […]