Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số vật liệu xuất dùng cho hội thảo chuyên môn được tính vào chi thường xuyên B. Số vật liệu xuất dùng cho hội thảo chuyên môn được tính vào chi dự án C. Số vật liệu xuất dùng cho hội thảo chuyên môn được tính vào chi không […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Tiền thuê văn phòng phục vụ quản lý dự án được ghi vào bên Nợ TK 462 B. Tiền thuê văn phòng phục vụ quản lý dự án được ghi vào bên Nợ TK 662 C. Tiền thuê văn phòng phục vụ quản lý dự án được ghi vào […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Khoản trích theo lương của nhân viên kinh doanh được tính vào Chi hoạt động B. Khoản trích theo lương của nhân viên kinh doanh được tính vào Chi dự án C. Khoản trích theo lương của nhân viên kinh doanh được tính vào Chi sự nghiệp D. Khoản […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số tiền nhà nước thanh toán cho Đơn đặt hàng được ghi vào bên Có TK 5112 B. Số tiền nhà nước thanh toán cho Đơn đặt hàng được ghi vào bên Nợ TK 5112 C. Số tiền nhà nước thanh toán cho Đơn đặt hàng được ghi vào […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số liệu trên cột “Số dư đầu kỳ” được lấy từ Số phát sinh Nợ trên tài khoản B. Số liệu trên cột “Số dư đầu kỳ” được lấy từ dòng Số dư đầu kỳ trên tài khoản C. Số liệu trên cột “Số dư đầu kỳ” được lấy […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Bảng CĐ tài khoản phản ánh một số tài khoản mà đơn vị đang sử dụng B. Bảng CĐ tài khoản phản ánh tất cả các tài khoản mà đơn vị đang sử dụng C. Bảng CĐ tài khoản phản ánh tất cả các tài khoản mà trong hệ […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số tiền phải trả để bảo dưỡng thiết bị phục vụ đơn đặt hàng của NN được ghi vào bên Có TK 465 B. Số tiền phải trả để bảo dưỡng thiết bị phục vụ đơn đặt hàng của NN được ghi vào bên Nợ TK 635 C. Số […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Nội dung BC Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng gồm 2 phần B. Nội dung BC Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng gồm 1 phần C. Nội dung BC Tổng hợp tình hình […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Bảng CĐ tài khoản được lập khi chưa khóa sổ kế toán chi tiết B. Bảng CĐ tài khoản được lập khi đã khóa sổ kế toán C. Bảng CĐ tài khoản được lập khi chưa xác định số dư trên sổ kế toán D. Bảng CĐ tài khoản […]