Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Tỷ lệ các khoản trích theo lương tính vào chi của đơn vị là 23% B. Tỷ lệ các khoản trích theo lương tính vào chi của đơn vị là 24% C. Tỷ lệ các khoản trích theo lương tính vào chi của đơn vị là 21% D. Tỷ […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Nội dung tổ chức kế toán tại đơn vị HCSN bao gồm chứng từ, tổ chức HT tài khoản B. Nội dung tổ chức kế toán tại đơn vị HCSN bao gồm: tổ chức Sổ sách, tổ chức HT tài khoản C. Nội dung tổ chức kế toán tại […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Chế độ KTHCSN áp dụng cho bệnh viện công lập B. Chế độ KTHCSN áp dụng cho doanh nghiệp thuộc bộ công an C. Chế độ KTHCSN áp dụng cho doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng D. Chế độ KTHCSN áp dụng cho trường học tư thục Hướng dẫn […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Chế độ KTHCSN chỉ áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính B. Chế độ KTHCSN chỉ áp dụng cho đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách C. Chế độ KTHCSN chỉ áp dụng cho đơn vị không sử dụng kinh phí từ […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Đơn vị dự toán cấp cơ sở phải lập Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động B. Đơn vị dự toán cấp cơ sở không phải lập Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động C. Đơn vị dự toán cấp I phải lập Báo cáo chi tiết […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Số chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng được ghi vào bên Có TK 631 B. Số chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng được ghi vào bên Nợ TK 531 C. Số chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng được ghi vào bên Nợ TK […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Nghiệp vụ thu phí cầu phà bằng tiền mặt được định khoản: Nợ TK 111/Có TK 5111 B. Nghiệp vụ thu phí cầu phà bằng tiền mặt được định khoản: Nợ TK 111/Có TK 5112 C. Nghiệp vụ thu phí cầu phà bằng tiền mặt được định khoản: Nợ […]

Xác định câu đúng nhất?

Xác định câu đúng nhất? A. Các khoản giảm trừ doanh thu được phản ánh vào bên Có TK 531 B. Các khoản giảm trừ doanh thu được phản ánh vào bên Nợ TK 511 C. Các khoản giảm trừ doanh thu được phản ánh vào bên Nợ TK 631 D. Các khoản giảm trừ […]