Lợi nhuận gộp là gì

Trong lĩnh vực kinh doanh thì thứ người ta quan tâm nhất chính là lợi nhuận, làm thế nào để kinh doanh sinh lời một cách nhanh nhất. Nói đến lợi nhuận thì tất cả mọi người đều có thể hiểu. Những người làm về lĩnh vực kinh tế sẽ am hiểu các từ chuyên ngành nhưng đối với những người không chuyên thì sẽ không hiểu rõ được thế nào là lợi nhuận, thế nào là lợi nhuận gộp. Vậy bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem thế nào được gọi là lợi nhuận gộp.

I. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp chính là phần lợi nhuận của công ty sau khi trừ đi các khoản chi phí của công ty liện quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn vào lợi nhuận gộp của công ty thì các nhà phân tích tài chính và các chủ đầu tư có thể thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty đó và từ đó có các quyết đinh đầu tư cũng như đưa ra được chiến lược kinh doanh cho công ty.

Lợi nhuận gộp phản ánh tình hình sức khỏe về mặt tài chính của công ty.

II. Công thức xác định lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp được tính bằng công thức tổng doanh thu trừ đi giá vốn.

Giá vốn ở đây bao gồm nhiều khoản chi phí liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.

Các loại chi phí này phải hợp lí và hợp lệ. Nếu không hợp lí thì chúng sẽ không được tính là chi phí hợp lí và bị loại ra khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong thực tế, để đánh giá được tài chính của công ty thì các nhà đầu tư thường quan tâm đến chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi nhận gộp được tính bằng công thức lợi nhuận gộp chia cho tổng doanh thu và lấy đơn vị là phần trăm.

Từ chỉ số này, các chuyên gia phân tích tài chính sẽ biết được tình hình tài chính của công ty hoặc đơn vị đó. Từ đó có thể tư vấn cho công ty hoặc đưa ra các quyết định đầu tư vào công ty đó hay không.