Cổ tức là gì?

Chúng ta đã được nghe tới các từ như cổ phần, cổ đông hay cổ tức. Đây là những khái niệm phổ biến trong kinh doanh nhưng một số người không am hiểu thì thường lại bị nhầm lẫn các khai niệm này với nhau. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu để hiểu rõ hơn về khái niệm cổ tức.

I. Khái niệm cổ tức

Cổ tức hiểu đơn giản chính là khoản lợi nhuận được chia cho mỗi cổ phần hay chính là lợi nhuận sau thuế mà mỗi cổ đông sẽ được chia theo tỷ lệ cổ phần của mình.

Cổ tức được chi trả định kỳ tương ứng với các kỳ xác định kết quả kinh doanh của công ty. Việc chi trả cổ tức chính là hình thức phân phối lợi nhuận cho các cổ đông trong công ty.Chỉ có các công ty cổ phần mới có các cổ đông và chia cổ tức.

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu công ty. Các hình thức này tùy thuộc vào mục đích sử dụng nguồn vốn của công ty. Nếu công ty muốn có thêm nguồn vốn để mở rộng kinh doanh thì các cổ đông có thể được chi trả bằng cổ phiếu công ty. Cổ phiếu này có thể được chuyển nhượng từ người này sang cho người khác theo đúng các thủ tục của pháp luật.

II. Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức dưa trên số cổ phiếu mà các cổ đông nắm giữ. Mỗi cổ phiếu sẽ được quy ra bằng bao nhiêu tiền. Và cổ tức sẽ được chia đều theo số cổ phiếu đó của cổ đông.

Nếu các công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt thì các cổ đông sẽ nhận về khoản tiền tương ứng với số cổ phiếu của mình. Việc chi trả này sẽ không làm thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong công ty.

Còn nếu công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng cổ tức thì sẽ làm cho tỷ lệ phần trăm cổ phần có sự thay đổi.

Việc chi trả bằng cổ phiếu làm cho dòng tiền trong công ty sẽ tăng lên nhờ nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối sẽ trở thành nguồn vốn chu sở hữu tăng lên.

Hi vọng bài viết này giúp các bạn hiểu rõ thế nào là cổ tức, cổ phần và cổ phiếu.