Yếu tố nào trong các yếu tố dưới đây KHÔNG được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình:

Yếu tố nào trong các yếu tố dưới đây KHÔNG được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình:

A. Giá mua

B. Chi phí liên quan đến mua và đưa TCSĐ vào sử dụng

C. Các khoản thuế không được hoàn lại

D. Chiết khấu thương mại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng