Yếu tố nào dưới đây được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình:

Yếu tố nào dưới đây được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình:

A. Giá mua

B. Chiết khấu thương mại

C. Các hoàn thuế được hoàn lại

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng