Yếu tố nào cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?

Yếu tố nào cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?

A. Môi trường kiểm soát.

B. Hệ thống kiểm soát.

C. Hệ thống thông tin và trao đổi.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng