Yêu cầu nào sau đây không phải là yêu cầu chức năng:

Yêu cầu nào sau đây không phải là yêu cầu chức năng:

A. Bảo mật

B. Các chi tiết về dữ liệu mà được tổ chức trong hệ thống

C. Những mô tả về qui trình mà hệ thống được yêu cầu xử lý

D. Các báo cáo kết xuất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: