Yêu cầu nào là yêu cầu chức năng? 

 Yêu cầu nào là yêu cầu chức năng? 

A. Cảnh báo người dùng khi dung lượng trống trên đĩa còn 20%

B. Thực hiện thao tác thêm, xem, xóa, sửa dữ liệu nghiệp vụ

C. Cảnh báo ngày hệ thống bị sai

D. Yêu cầu chỉnh lại ngày giờ hệ thống mỗi khi làm việc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: