Yêu cầu có thể chia ra thành các lọai nào sau đây?

Yêu cầu có thể chia ra thành các lọai nào sau đây?

A. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống

B. Chức năng, phi chức năng

C. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng

D. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: