Yếu tố nào dưới đây KHÔNG được sử dụng để ghi nhận TSCĐ vô hình:

Yếu tố nào dưới đây KHÔNG được sử dụng để ghi nhận TSCĐ vô hình:

A. Tính có thể xác định được

B. Khả năng kiểm soát

C. Có hình thái vật chất cụ thể do Doanh nghiệp nắm giữ

D. Lợi ích kinh tế trong tương lai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng