Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn tạm thời được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn tạm thời được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên Nợ TK chi phí hoạt động (611)

B. Bên nợ TK các khoản phải thu khác (1388)

C. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152)

D. Bên Nợ TK phải trả khác (3388)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng