Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

A. Bên nợ TK các khoản phải thu khác (3118)

B. Bên nợ TK cho vay (313)

C. Bên Nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên Nợ TK chi dự án (662)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

A. Bên nợ TK các khoản phải thu khác (3118)

B. Bên nợ TK cho vay (313)

C. Bên Nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên Nợ TK chi dự án (662)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

name=”question-detail19″

value=”4″

id=”group419″/>

D. Nợ TK 334: 2.400Có TK 312: 2.400

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng