Xuất kho thành phẩm để bán kế toán phản ánh: 

Xuất kho thành phẩm để bán kế toán phản ánh: 

A. Nợ TK 631/ Có TK 155

B. Nợ TK 531/ Có TK 155 và Nợ tk 111,3111/Có tk 531,33311

C. Nợ TK 5118/ Có TK 155

D. Tất cả đều sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng