Xét lệnh chmod hello.txt 777 có nghĩa là gì?

Xét lệnh chmod hello.txt 777 có nghĩa là gì?

A. Lệnh này sai

B. Trao một phần quyền cho mọi người

C. Không có lệnh này

D. Trao toàn quyền cho mọi người

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: