Xét đường độc lập cơ bản, nếu có 7 node phân nhánh thì ta có số đường thực thi cơ bản độc lập là:

Xét đường độc lập cơ bản, nếu có 7 node phân nhánh thì ta có số đường thực thi cơ bản độc lập là:

A. 8

B. 7

C. 9

D. 6

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Xét đường độc lập cơ bản, nếu có 7 node phân nhánh thì ta có số đường thực thi cơ bản độc lập là:

Xét đường độc lập cơ bản, nếu có 7 node phân nhánh thì ta có số đường thực thi cơ bản độc lập là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: