Xét các địa chỉ sau: a. 00001010.01111000.11111001.01101101 b. 10000001.01111000.00000011.00001001 c. 11000000.10101000.00000001.11111110. Chọn phát biểu đúng:

Xét các địa chỉ sau: a. 00001010.01111000.11111001.01101101 b. 10000001.01111000.00000011.00001001 c. 11000000.10101000.00000001.11111110. Chọn phát biểu đúng:

A. Địa chỉ câu a là địa chỉ public

B. Địa chỉ câu b là địa chỉ private

C. Địa chỉ câu c là địa chỉ private

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: