Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn

Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn

A. “%u”

B. “%e”

C. “%f”

D. “%o”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: