Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến

A. “%u”

B. “%e”

C. “%o”

D. “%p”

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên

A. “%u”

B. “%e”

C. “%d”

D. “%p”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép

A. “%u”

B. “%e”

C. “%o”

D. “%p”

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một kí tự

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một kí tự

A. “%f”

B. “%x”

C. “%s”

D. “%c”

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự

A. “%f”

B. “%x”

C. “%s”

D. “%c”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài

A. “%ld”

B. “%x”

C. “%d”

D. “%o”

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16

A. “%d”

B. “%x”

C. “%i”

D. “%u”

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên ở hệ 8

Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên ở hệ 8

A. “%ld”

B. “%x”

C. “%o”

D. “%u”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: