Xác nhận yêu cầu (Requirements Validation) được tiến hành bởi:

Xác nhận yêu cầu (Requirements Validation) được tiến hành bởi:

A. Phân tích viên và lập trình viên

B. Phân tích viên và khách hàng

C. Phân tích viên và các bên có liên quan

D. Phân tích viên và người dùng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: