Xác định phát biểu đúng về máy Khách (Client)?

Xác định phát biểu đúng về máy Khách (Client)?

A. Quản lý và cung cấp tài nguyên cho các máy trong mạng

B. Sử dụng các dịch vụ thông tin trong mạng

C. Đáp ứng các yêu cầu của các máy khác trong mạng

D. Phải có cấu hình mạnh, lưu trữ được nhiều thông tin để đáp ứng yêu cầu của máy khác 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: