Xác định phát biểu đúng về máy Chủ (Server)?

Xác định phát biểu đúng về máy Chủ (Server)?

A. Quản lý và cung cấp tài nguyên cho các tài khoản trong máy

B. Sử dụng tài nguyên do máy khác cung cấp

C. Yêu cầu máy khác cung cấp tài nguyên cho mình

D. Quản lý và điều khiển các tài khoản trong mạng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: