Xã được áp dụng hình thức kế toán nào dưới đây?

Xã được áp dụng hình thức kế toán nào dưới đây?

A. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

B. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

C. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

D. Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng