x=3

x=3

eval(‘x^2’)

Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?

A. Error

B. 1

C. 9

D. 6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: