x = True

x = True

y = False

z = False

if not x or y:

print(1)

elif not x or not y and z:

print(2)

elif not x or y or not y and x:

print(3)

else :

print(4)

Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. 2

B. None

C. 1

D. 3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: