x = 50

x = 50

def func(x):

print(‘Giá trị của x là’, x)

x = 2

print(‘Giá trị của x được thay đổi thành’, x)

func(x)

print(‘Giá trị hiện tại của x là’, x)

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. Giá trị hiện tại của x là 50

B. Giá trị hiện tại của x là 100

C. Giá trị hiện tại của x là 2

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

x = 50

x = 50

def func():

global x

print(‘Giá trị của x là’, x)

x = 2

print(‘Giá trị của x được thay đổi thành’, x)

func()

print(‘Giá trị hiện tại của x là’, x)

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. Giá trị của x là 50

Giá trị của x được thay đổi thành 2

Giá trị hiện tại của x là 50

B. Giá trị của x là 50

Giá trị của x được thay đổi thành 2

Giá trị hiện tại của x là 2

C. Giá trị của x là 50

Giá trị của x được thay đổi thành 50

Giá trị hiện tại của x là 50

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: