x = 1

x = 1

y = “2”

z = 3

sum = 0

for i in (x, y, z):

if isinstance(i, int):

sum += i

print(sum)

 Kết quả của chương trình được in ra màn hình là?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: