Why are a function phototypes useful?

Why are a function phototypes useful?

A. Because they tell the complier that a function is declared later

B. Because they make program readable

C. Because they allow the programmer to see a quick list of function in the program along with the argument for each function.

D. All of the above

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Function phototype chính là việc khai báo hàm. Nếu việc gọi hàm trước khi hàm được khai báo. Trình biên dịch thông báo lỗi.

Tags: