while ((ch = fgetc(f)) != EOF)…

while ((ch = fgetc(f)) != EOF)…

Phát biểu đúng nhất về mẫu lệnh( f là con trỏ tệp):

A. Chọn 1 phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không.

B. Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự xuống dòng.

C. Ghi một phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không.

D. Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự kết thúc.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: