Which of the following operations are INCORRECT?

Which of the following operations are INCORRECT?

A.  int i = 35; i = i%5

B. short int j = 5; j = j;

C. long int k = 123L; k = k;

D. float a = 3.14; a = a%3;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Toán tử % chỉ dùng cho số nguyên

Tags: