Which of the following is true?

Which of the following is true?

A. 1

B. 66

C. -1

D. All of the above

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Kiểu dữ liệu boolean được định nghĩa như sau: true: giá trị khác không, false: giá trị bằng 0.

Tags: