Which of the following is the correct operator to compare two variables?

Which of the following is the correct operator to compare two variables?

A.  :=

B. =

C. equal

D. ==

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

“==” là toán tử dùng để so sánh 2 biến với nhau.

Tags: