Which of the following is the boolean operator for logical-and?

Which of the following is the boolean operator for logical-and?

A. &

B. &&

C. |

D. |&

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Toán tử logic AND được kí hiệu là: &&

Tags: