Which of the following is not a correct variable type?

Which of the following is not a correct variable type?

A.  float

B. real

C. int

D. double

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

“real” không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Tags: